Omgangsvormen

Alle leden van WSKV Débaldérin dienen zich te houden aan de gedragsregels opgesteld door het SKC (studentenkorfbalcommissie). Deze zijn hieronder te vinden.

Gedragsregels studentenkorfbal

Inleiding

Belangrijk binnen het Nederlandse studentenkorfbal is dat iedereen met plezier kan korfballen en daarnaast kan genieten van alle activiteiten die buiten het korfballen om plaatsvinden. Een veilige (sociale) omgeving is daarvoor essentieel. Als basis hiervoor zijn in juni 2021 onderstaande gedragsregels opgesteld. Deze regels zijn ondertekend door alle elf de studentenkorfbalverenigingen (SKV’s) in Nederland (SKV Amsterdam, ESKV Attila, WSKV Débaldérin, RSKV Erasmus, USKV Hebbes, MSKV De Hippo’s, SKV Melmac, DSKV Paal Centraal, GSKV De Parabool, NSKV SkunK en SKV Vakgericht). Derhalve gelden deze regels voor alle leden van deze verenigingen (inclusief trainers en coaches) en voor alle gasten die aanwezig zijn op wedstrijden en toernooien die door deze verenigingen worden georganiseerd. Onderstaande gedragsregels gelden tijdens wedstrijden en activiteiten van de SKV’s en bovendien tijdens de activiteiten die de SKV’s gezamenlijk ondernemen. Dit betreffen onder andere de studentenkorfbaltoernooien, georganiseerd door de SKV’s, en het Nederlands studentenkampioenschap korfbal (NSKK) en het studentenkorfbalgala, georganiseerd door de studentenkorfbalcommissie (SKC). Het advies voor deze overkoepelende activiteiten is om iemand uit de organisatie van de betreffende activiteit als aanspreekpunt sociale veiligheid aan te
stellen. Deelnemers aan de activiteit kunnen bij deze persoon terecht als gedragsregels overtreden (dreigen te) worden of als ze zich anderszins onveilig voelen. Hierbij is het verstandig de contactgegevens en foto van dit aanspreekpunt duidelijk in de aankondiging van de activiteit te zetten.

Algemene gedragsregels

 • Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een omgeving en een sfeer waarin iedereen zich veilig voelt.
 • Wij onthouden ons ervan een ander te bejegenen op een wijze die de ander in zijn waardigheid aantast.
 • Wij onthouden ons van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover een ander.
 • Wij onthouden ons van verbaal en fysiek geweld en molestatie.
 • Wij gaan netjes om met alle materialen en faciliteiten die niet van onszelf zijn.
 • Wij zijn ons ervan bewust dat we onze vereniging vertegenwoordigen. Wij zorgen dat we de naam van de vereniging niet schaden.
 • Wij zijn ons bewust van de negatieve effecten van alcohol en drugs en voorkomen dat anderen last hebben van ons gebruik.
 • Wij bieden geen alcohol aan leden onder de 18 jaar aan.
 • Wij zien er gezamenlijk op toe dat deze regels worden nageleefd. Indien wij gedrag signaleren dat niet in overeenstemming is met deze regels, spreken wij de desbetreffende persoon daarop aan. Indien meerdere SKV’s betrokken zijn bij een incident, wordt dit gezamenlijk opgepakt.
 • In de gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, is het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid in de geest hiervan te handelen.

Gedragsregels binnen het korfbalveld

 • Wij gedragen ons altijd sportief, ongeacht het gedrag van anderen.
 • Wij helpen medespelers binnen en buiten het veld.
 • Wij tonen respect voor de tegenstander, de scheidsrechter, de trainer/coach en het publiek.
 • Wij accepteren de beslissingen van de scheidsrechter.
 • Wij tonen ons een goede gastheer voor bezoekende clubs en scheidsrechters. Als wij ergens anders te gast zijn, gedragen we ons hiernaar.
 • Deze regels gelden ook voor wedstrijden op toernooien.

Sancties

Bij overtreding van deze gedragsregels kunnen sancties aan het overtredende lid of de overtredende leden opgelegd worden. Per situatie bepaalt het bestuur van de SKV waar de overtreder(s) lid van is/zijn, indien nodig in overleg met andere betrokken partijen, de best passende sanctie. Hieronder volgen mogelijke sancties.

 • Waarschuwing.
 • Uitsluiting van wedstrijden of activiteiten.
 • Schorsing voor onbepaalde of bepaalde tijd.
 • Ontzetting uit het lidmaatschap.
  Een schorsing is een verzwaarde vorm van uitsluiting, waarbij het bestuur (een deel van) de rechten verbonden aan het lidmaatschap kan ontzeggen.

Ten slotte

Belangrijk om te benadrukken is dat leden altijd de vrijheid hebben naar het bestuur of vertrouwens(contact)personen te stappen, als zij het gevoel hebben dat gedragsregels overschreden (dreigen te) worden of als zij zich anderszins onveilig voelen.

Orginiële documentatie:

https://www.debalderin.wur.nl/wp-content/uploads/2021/09/Gedragsregels-SKVs.pdf